Política de Qualitat i Medi Ambient
  • Inici
  • Política de Qualitat i Medi Ambient

Política de Qualitat i Medi Ambient

La millora de la qualitat i la minimització del nostre impacte en el medi ambient, així com la prevenció de la contaminació, formen part dels objectius d'INVERGAMING GRUP, SL (Gran Casino de Barcelona, SLU; Casino Castell de Peralada, SLU, i Casino Tarragona, SLU), i estan integrats en el model de gestió global de l'organització com a garantia d'eficiència. Per aquest motiu la direcció i tot el personal INVERGAMING GRUP assumeixen el compromís de la gestió de la qualitat orientada al client i el compliment i la divulgació dels valors mediambientals com a part inherent del seu desenvolupament professional i humà.

La plena motivació, la formació i la informació a tots els treballadors en els aspectes professionals, en les tècniques de la qualitat i en la cura i la protecció de l'entorn són requisits imprescindibles per avançar en el camí de l'excel·lència d'INVERGAMING GRUP.

Amb aquesta convicció, la direcció d'INVERGAMING GRUP, amb la coordinació del responsable de la qualitat i el medi ambient, ha implantat un sistema integrat de gestió de la qualitat i el medi ambient sobre la base dels requisits de les normes UNE-EN-ISO 9001 i UNE-EN-ISO 14001 per a totes les activitats de jocs d'atzar, activitats de restauració i esdeveniments (sopars espectacles, celebracions i casaments) que desenvolupa, amb l'objectiu primordial de satisfer els nostres clients. 

Tenim com a missió ser l'empresa del sector oci que més il·lusioni i entusiasmi els seus clients. Amb això es pretén aconseguir que tornin i que ho facin amb amics. Es pretén, a més, que els visitants ocasionals es converteixin en clients. 

Per això, a INVERGAMING GRUP ens comprometem a:

Proporcionar un servei de la màxima qualitat, que compleixi folgadament els requisits del client, els requisits legals i reglamentaris i tots aquells subscrits per l'organització, fins a aconseguir la màxima satisfacció del client, alhora que s'intenta prevenir i minimitzar el nostre impacte ambiental. Entenem com a client qualsevol part interessada, és a dir, des dels clients, el personal, els accionistes i els proveïdors fins a la societat en general. El client està present en qualsevol actuació amb l'objectiu fonamental d'assegurar-ne la plena satisfacció, garantint que obté els resultats esperats.  

• Potenciar el factor humà com a principi bàsic de la qualitat i de la correcta gestió ambiental a través d'una adequada formació i informació, una comunicació eficaç, una participació activa i del treball en equip de totes les persones que formen part d'INVERGAMING GRUP. 

• Establir un sistema de millora contínua dels processos, procediments i serveis i avaluar-ne periòdicament el compliment dels objectius de qualitat i mediambientals.

• Fomentar un ambient de treball que faciliti el desenvolupament personal mitjançant l'assignació eficaç de funcions i responsabilitats, la formació contínua, la motivació i el foment dels valors humans i ambientals.

• Reduir, sempre que sigui possible, la producció de residus i emissions en el desenvolupament de la nostra activitat tant de manera directa com derivada del treball dels proveïdors.

• Promoure l'eficiència energètica, la reutilització i el reciclatge i, en general, l'estalvi de recursos, mitjançant un disseny adequat dels processos operatius.

L'execució d'aquests compromisos és responsabilitat de la direcció general i de les direccions corporatives i operacionals dels casinos, que es comprometen a difondre, complir i fer complir aquesta política i a avaluar-la periòdicament per assegurar, mitjançant les revisions necessàries, el funcionament del que estableix el nostre sistema de gestió de la qualitat i el medi ambient.