Avís Legal

Avís Legal

Presentació i condicions d'ús

Mitjançant aquesta pàgina web es facilita l’accés a les pàgines web del Casino Tarragona S.L.U. i el seus serveis i continguts. El fet de connectar-se a aquesta pàgina web implica l’acceptació del present Avís Legal.

Informació General

El Casino pertany a la societat Casino Tarragona S.L.U., i posem en coneixement seu que respectem i observem les obligacions legals vigents al que també es compromet qui accedeixi a la present web per la qual cosa declinem qualsevol tipus de responsabilitat en cas contrari.

El Gran Casino Tarragona S.L.U, està legalment autoritzat per a desenvolupar la seva activitat per la corresponent resolució de la Direcció General del Joc i Espectacles de la Generalitat de Catalunya.

En cas que volgués posar-se en contacte amb nosaltres en referència al present avís legal s’haurà d’indicar la següent referència: Gran Casino Tarragona S.L.U.  Avís Legal. Les dades del Casino són les següents: Carrer Pere II de Montcada, núm. 1, CP 08034 de Barcelona; e-mail de contacte: info@casinotarragona.com. No obstant volem informar-lo que el Casino es troba físicament ubicat al Hotel Imperial Tarraco, en Tarragona. El NIF és B-17035957 i acomplim amb l’obligació de posseir registrats com a mínim un dels noms de domini dels que som titulars al Registre corresponent.

Aquests són els dominis titularitat del Casino i l’informem que qualsevol altre similar o semblant que existeixi o pugui existir no té cap relació amb nosaltres per la qual cosa no assumim cap responsabilitat per la connexió a alguna adreça web que no sigui de la nostra titularitat.

Política de Protecció de Dades

Casino Tarragona S.L.U. . acompleix tots els requisits establerts per la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i totes les dades sota la nostra responsabilitat venen essent tractades d’acord amb les exigències legals, guardant-se degudament les mides de seguretat tan tècniques com organitzatives, que garanteixen la seva confidencialitat, segons el Reglament 1720/2007, del 21 de desembre.

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 sobre Protecció de Dades Personals (LOPD), en transposició de la normativa europea de la Directiva 1995/46/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 24 d’octubre de 1995 i la Directiva 2002/58/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 12 de juliol de 2002, l’informem que les dades personals que ens pugui facilitar, seran tractades amb confidencialitat i incorporades a un fitxer responsabilitat de CASINO TARRAGONA S.L.U. , i seran utilitzades únicament per a remetre-li informació relacionada amb l’activitat o serveis del Casino.

Així mateix l’informem que podrà exercir el seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit a l’adreça detallada a l’apartat denominat Informació General de l’Avís Legal indicant la referència: Protecció de Dades Casino Tarragona S.L.U. .

Posem en el seu coneixement que les seves dades personals no seran segmentats ni utilitzades amb altres finalitats comercials que les exposades.

A la nostra pàgina Web no existeixen Hipervincles que permetin la comunicació de les seves dades a altres pàgines Web i tampoc existeixen tractaments invisibles de dades personals.

Per tant entendrem que en el supòsit de facilitar-nos les seves dades ens autoritza expressament per a realitzar-ne el tractament conforme a allò descrit anteriorment.

Propietat Intel·lectual

El Casino Tarragona S.L.U.  es reserva tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts del portal i queden prohibits l’explotació, modificació, reproducció, difusió, transformació, distribució, transmisió per qualsevol mitjà, posterior publicació, exhibició, comunicació pública o representació total o parcial sense la nostra autorització prèvia, expressa i per escrit.

Exclusió de responsabilitat

El Casino Tarragona S.L.U.  declina qualsevol tipus de responsabilitat que es pogués derivar per un incorrecte ús per part dels internautes, així com per virus o problemes de connexió, disponibilitat o continuïtat ja sigui a la nostra pàgina web o a algun dels portals del Grup Peralada que apareguin com a hipervincles a la nostra web.

Respecte als links o hiperenllaços el Casino Tarragona S.L.U.  declina tota responsabilitat per aquells que remetin a la nostra pàgina web i en el cas d’aquells que apareguin a la nostra pàgina la connexió ho faran a títol informatiu.

Encara que Casino Tarragona S.L.U. . s’esforça  raonablement per a incloure a la present pàgina Web informació precisa i actualitzada, Casino Tarragona S.L.U. . no ofereix garantia alguna respecte al seu contingut, que es presenta "tal qual".

Casino Tarragona S.L.U. . no es responsabilitza de cap contingència relacionada amb l’ús de la present pàgina Web o del seu contingut. Concretament, Casino Tarragona S.L.U. ., no es responsabilitza de la precisió, integritat, suficiència, actualitat, oportunitat o el caràcter exhaustiu de la informació continguda a la present pàgina Web.

Casino Tarragona S.L.U. . es reserva el dret d’ interrompre o suspendre total o parcialment la funcionalitat de la present pàgina Web. Casino Tarragona S.L.U. no es responsabilitza de l’eventual interrupció o suspensió de la present pàgina Web, sigui com a conseqüència de les actuacions o omissions de qualsevol entitat pertanyent a Casino Tarragona S.L.U. ., o les de qualsevol tercer.

La Informació podrà contenir inexactituds tècniques o errors tipogràfics.

Possibilitat de Modificació

Casino Tarragona S.L.U. . es reserva el dret de modificar, corregir o millorar la informació, els productes i programes descrits a la informació, en qualsevol moment i sense previ avís.

El Casino Tarragona S.L.U. . es reserva el dret a modificar en qualsevol moment i sense previ avís l’avís legal.

Llei aplicable i jurisdicció

Per a qualsevol controvèrsia relacionada amb el present avís legal les parts accepten el supeditació exprés als jutjats de Barcelona (Espanya) i la legislació estatal i catalana corresponent.